Các bạn thi Chứng Chỉ Quốc Gia Tin Học Ngoại Ngữ A-B Đợt Thi Tháng 10-12/2013 đã có bằng mời các bạn đến tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAO MAI để nhận.