ANH VĂN GIAO TIP với NGƯỜI BẢN NGỮ

sinh hoạt như câu lạc bộ (rảnh thời gian nào học thời gian đó)
·        Mục đích: Giúp học viên tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh.
·        Noäi dung: Phaùt trieån kyõ naêng giao tieáp töï tin trong caùc tình huoáng thoâng thöôøng; reøn luyeän phaùt aâm chuaån; luyeän kyõ naêng nghe hieåu vaø ñoïc hieåu phuïc vuï muïc ñích caäp nhaät thoâng tin qua tieáng anh hieäu quaû; hoïc ngöõ phaùp trong caùc tình huoáng giao tieáp coù yù nghóa giuùp hieåu saâu, nhôù laâu caáu truùc ngöõ phaùp vaø hoã trôï thieát thöïc khaû naêng giao tieáp.
·        Ñoái töôïng hoïc: Moïi ñoái töôïng coù nhu caàu hoïc tieáng anh giao tieáp thoâng thöôøng.
·      Phương pháp dạy: Ứng dụng kỹ năng giao tiếp thực tế của công việc trong công ty, doanh nghiệp, trong từng nghiệp vụ. Cách học linh hoạt, vui vẽ, vận dụng nhiều kỹ năng: đối thoại, tranh luận, nhóm, …
·       Giáo viên: Là những NGƯỜI BẢN NGỮ
·        Học phí: 300 000 đồng/ tháng
·        Thời gian học: 1 tháng từ ngày 18/9 đến ngày 18/10

Lịch Học:
Ngày
2/4/6
3/5/7
7/CN
Cả tuần
Buổi Tối
18h – 19h30
19h30 – 21h
18h – 19h30
19h30 – 21hĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI
Địa chỉ:
Tòa nhà 71, Phù Đổng Thiên Vương, P8, Đà Lạt (gần ngã 5 đại học Đà Lạt Đà Lạt)
Điện thoại: 0633 55 33 33 – 012 12 12 39 33
Đăng ký trực tuyến tại: http://www.soisangtuonglai.edu.vn/

Cơ sở vật chất