THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 4 tháng 02 năm 2014

PHÒNG
NGÀY/GIỜ
P01
P02
P04
P05
P06
T 2/4/6

05h00 - 06h30

07h30 - 09h00
Ôn thi Toán


TinA01

09h00 - 10h30
Ôn thi Hóa


TinA01

10h30 - 12h00

13h30 - 15h00

15h00 - 16h30

Ôn thi Lý16h30 - 18h00

18h00 - 19h30
        Anh Văn Giao Tiếp
Anh Văn Giao Tiếp
Tin Học B1


19h30 - 21h00
Anh Văn Giao Tiếp
Anh Văn Giao Tiếp


T 3/5/7
05h00 - 06h30

07h30 - 09h00
Ôn thi Toán


TinA 01

09h00 - 10h30
Ôn thi Hóa


TinA01

10h30 - 12h00

13h30 - 15h00

15h00 - 16h30

Ôn thi Lý16h30 - 18h00

18h00 - 19h30
Anh Văn Giao Tiếp

Tin Học A
19h30 - 21h00
Anh Văn Giao Tiếp


CN
  05h00 - 06h30

07h30 - 09h00

09h00 - 10h30

10h30 - 12h00

13h30 - 15h00

15h00 - 16h30

16h30 - 18h00
Ôn thi Lý
18h00 - 19h30
Ôn thi Lý
19h30 - 21h00