.


Khai giảng lớp học kế toán ngày 17/05/2014
Giảng Viên: Đỗ Văn Huề
Kinh Nghiệm: Hơn 10  năm làm kế toán thuê Và báo cáo  thuế cho hàng trăm Doanh Nghiệp trong và ngoài Tỉnh.