THỜI KHÓA BIỂU LUYỆN THI ĐẠI HỌC
THỜI KHÓA BIỂU LUYỆN THI ĐẠI HỌC
PHÒNG
 GIỜ
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CN

7H30
AV
AV
AV
AV4
7H30
HÓA
HÓA
HÓA
HÓA1
9h00
SỬ

SỬ

SỬ


4
9H30

ĐỊA

ĐỊA

ĐỊA

4
9H451
15H45
TOÁN
TOÁN
TOÁN
TOÁN
TOÁN


1
17H15
VĂN
VĂN
VĂN
VĂN
VĂN


1
17H15
SINH
SINH
SINH
SINH
SINH


NHÀ THẦY HẠNH