Sau đây là một số bài hát tham gia hội thi, sau này nó sẽ là những kỷ niệm đẹp, bây giờ xin mời các bạn hãy xem lại kỹ niệm của mình nhá: